APEX công nghệ sinh học LTD-"sản phẩm lành mạnh; Beautiful Life!"


Thêm : No.6 khu vực công nghệ cao thứ 4 Zhangba Rd., Xi'an, Xi'an 710077, Trung Quốc.


Tel : + 86 (29) 8860 1330


Fax : +86(29) 8860 9131


Email : info@apex-bio.com